Regulamin serwisu.

1. Na naprawę sprzętową udziela się 6-12 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonanych napraw.

2. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.

4. Pc Service nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku twardym. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych.

5. Skopiowane lub odzyskane dane są przechowywane na zaszyfrowanym nośniku przez okres 14 dni od momentu przekazania sprzętu do odbioru. Dłuższe przechowywanie danych jest możliwe, jeżeli Zlecający poinformuje o tym Pc Service.

6. Czas naprawy jest umiarkowany możliwością uzyskania odpowiednich części niezbędnych do naprawy.

7. Gwarancja jest wydłużona o czas jaki sprzęt przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych.

8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmuje prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej.

9. Serwis zobowiązuje się poinformować o możliwości naprawy i kosztach w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania sprzętu.

10. Po 14 dniach od poinformowania klienta o konieczności odbioru sprzętu naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 3 zł netto dziennie.

11. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny.

12. W przypadku rezygnacji z naprawy jest pobierana opłata za koszty diagnozy: 50 zł - brutto komponenty zewnętrzne (np: dysk,pamięć,matryca) 100 zł - brutto komponenty wewnętrzne (np: płyta główna i jej komponenty, BGA, SMD)

13. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.

14. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w celu realizacja niniejszej Umowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz firm w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Regulamin odzyskiwania danych z nośników.

1. Pc Service zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z dostarczonego nośnika danych.

2. Pc Service nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania analizy wstępnej jak i bezpośrednio po otwarciu przesyłki oraz za pogorszenie stanu nośnika na skutek podjętych czynności.

3. Pc Service oświadcza, że czynności zmierzające do odzyskania danych wykonuje z należytą wiedzą, starannością, umiejętnościami i specjalistycznym sprzętem, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku.

4. Pc Service nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania i innych plików przechowywanych na dostarczonym nośniku.

5. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania.

6. Pc Service zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji osobom trzecim na temat zlecającego i zlecenia bez jego uprzedniej zgody.

7. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Pc Service.

8. Zlecający wyraża zgodę na otwarcie nośnika w celu wykonania analizy i podjęcia próby odzyskania danych po uprzednim zaznaczeniu właściwego pola w Formularzu zgłoszeniowym. Otwarcie nośnika może wiązać się z utratą roszczeń gwarancyjnych.

9. Wysłane urządzenia do badania wraz z Formularzem zgłoszeniowym oznaczają akceptację przez Zlecającego niniejszego Regulaminu odzyskiwania danych dostępnego na stronie www.pcservice.slask.pl

10. Odzyskane dane są przechowywane na zaszyfrowanym nośniku przez okres 30 dni od momentu przekazania danych do odbioru. Dłuższe przechowywanie odzyskanych danych jest możliwe, jeżeli Zlecający poinformuje o tym Pc Service. Przechowanie nośnika powyżej miesiąca w sytuacji gdy Zlecający chce go odebrać jest płatne 100zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc.

11. W przypadku nieodebrania przez Zlecającego nośnika w terminie 90 dni od momentu przekazania wyników ekspertyzy przechodzi on na własność firmy.

12. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi odzyskiwania danych Zlecający zażąda zwrotu dostarczonego nośnika, który był otwierany w laboratorium Pc Service, został wymieniony w nim jakikolwiek element bądź wykonany został odczyt pamięci fizycznej, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów laboratoryjnych w wysokości 300,00 zł netto oraz kosztów nowych części. Dyspozycja zwrotu powinna Strona 2 z 2 być złożona za pomocą poczty e­mail, poczty tradycyjnej bądź osobiście w siedzibie firmy Pc Service najpóźniej dwa dni robocze po dostarczeniu do laboratorium nośnika danych.

13. Jeżeli po wykonaniu usługi Chip­Off (wylutowanie i odczyt pamięci z płyty urządzenia) lecz przed przystąpieniem do wykonania usługi odzyskiwania danych Zlecający zażąda zwrotu dostarczonego nośnika, z którego została wylutowana i przygotowana do odczytu pamięd Chip w laboratorium Pc Service zobowiązany będzie do pokrycia kosztów laboratoryjnych w wysokości 1000,00 zł netto oraz pokrycia kosztów zakupu niezbędnych adapterów umożliwiających odzyskanie danych z konkretnego modelu urządzenia (o kosztach zakupu adapterów Zlecający jest informowany przed wykonaniem wylutowania pamięci Chip). Dyspozycja zwrotu powinna być złożona za pomocą poczty e­mail, poczty tradycyjnej bądź osobiście w siedzibie firmy Pc Service najpóźniej dzień po dostarczeniu do laboratorium nośnika danych.

14. W przypadku nieodebrania nośnika przez Zlecającego w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Pc Service braku możliwości odzyskania danych pomimo wcześniejszych prób kontaktu i pozostawieniu informacji o tym fakcie zlecającemu zostanie poddany on utylizacji.

15. W przypadku nieodebrania nośnika przez Zlecającego w terminie 30 dni od dnia odzyskania danych przez Pc Service i poinformowania o tym fakcie zlecającego zostanie on obciążony kosztami odzyskiwania danych i składowania badanego urządzenia w kwocie 3,00 netto za każdą rozpoczętą dobę.

16. Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w trzech etapach: Etap I ­ analiza techniczna urządzenia, wskazanie możliwości odzyskania danych oraz kosztów usługi. Etap II ­ właściwy proces odzyskiwania danych. Etap III – opłata za usługę i przekazanie wyników.

17. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, ustaloną cenę za zleconą usługę oraz wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

18. Rezygnacji telefonicznych nie uwzględnia się.

19. Pc Service oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.

20. Zlecający wyraża zgodę na publikowanie przez Pc Service listy referencyjnej zawierającej spis klientów, w tym nazwy firmy Zlecającego.

21. Koszty przesyłki nośników obciążają Zlecającego.

22. Do wszystkich cen doliczyć należy 23% VAT 23. Odzyskane dane zostaną nagrane na wybrany nośnik lub przesłane pocztą e­mail zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym.